16/08/2005 / Monjoi, Quercy Blanc / nikon E950 / OLIVIER MERIJON
Écran solaire
16/08/2005 / Monjoi, Quercy Blanc / nikon E950 / OLIVIER MERIJON